ČLANSTVO V NK BRINJE GROSUPLJE ZA SEZONO 2017/2018

logo naslov

 

 

 

Na podlagi 13. in 25. člena Statuta NK Brinje-Grosuplje je Upravni odbor dne na svoji 2. seji dne 20.6.2017 sprejel naslednji

PRAVILNIK O SAMOPRISPEVKIH IN ČLANARINI V NK BRINJE-GROSUPLJE ZA SEZONO 2017/2018

1)    Mesečni samoprispevek v NK Brinje Grosuplje (v nadaljevanju: klub) za nogometno sezono 2017/2018 (v nadaljevanju: samoprispevek) znaša:
- za selekcijo U-6, 24 EUR;
- za selekcijo U-7, 32 EUR;
- za selekcijo U-8, 40 EUR;
- za selekcije od U-9 do U-11 in U13c, 45 EUR;
- za selekcije od U-13 a in b do U-17, 49 EUR;
- za selekcijo U-19, 25 EUR.

2)    V primeru, da se treningov udeležuje tudi drugi otrok, se zanj plačuje eno stopnjo nižji znesek. Na primer, če bi bilo za otroka potrebno prispevati 45 EUR, se plača 40 in če bi bilo potrebno prispevati 40 EUR, se plača 32 EUR. V primeru, da se treningov udeležuje tudi tretji otrok zanj velja enako, kot za drugega otroka.

3)    Samoprispevek se plačuje za vse mesece, ko potekajo treningi. Izjema je plačilo za mesec julij, ko se zaračuna 50% mesečnega samoprispevka, in sicer le tistim selekcijam, ki v tem mesecu že začnejo s treningi.

Igralci zaradi odsotnosti na treningih praviloma niso oproščeni plačevanja samoprispevka. Samoprispevek se lahko zniža le v primeru, da je igralec zaradi poškodb in bolezni opravil manj kot 10% predvidenih treningov v mesecu. V tem primeru ima igralec možnost posredovati klubu pisno potrdilo zdravnika za mesec, v katerem je prišlo do odsotnosti, in sicer najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec. V tem primeru se lahko, na podlagi soglasja trenerja selekcije in ne glede na višino samoprispevka, ki ga je sicer dolžan plačevati, le ta zniža na 15 EUR.

4)    Samoprispevek se plačuje na TRR kluba, in sicer na podlagi izstavljenega računa in plačilnega naloga glede na predvideno valuto. V primeru zamude s plačilom samoprispevka, se igralec zavezuje plačati klubu tudi zakonite zamudne obresti za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila. V primeru zakasnitve plačila se naslednji mesec igralcu oz. zakonitemu skrbniku pošlje 1. opomin. V primeru dvomesečne zakasnitve plačila samoprispevka se igralcu pošlje 2. opomin, ki je hkrati opomin pred prepovedjo treniranja in tekmovanja. V kolikor samoprispevek ni poravnan v roku, določenem v 2. opominu, se igralcu do izvršitve plačila prepove trenirati in tekmovati. Prav tako se lahko, ob trajnem nespoštovanju rokov za plačilo samoprispevka, na podlagi 17. člena Statuta za takega igralca sproži postopek izključitve iz kluba.

5)    Samoprispevek se obračunava do konca tistega meseca v katerem je NK Brinje Grosuplje pisno prejel Izjavo o izstopu iz kluba (v pisni ali elektronski obliki).

6)    Klub bo v okviru svojih zmožnosti pomagal igralcem iz socialno šibkejših družin na podlagi podane pisne prošnje za znižanje samoprispevka, ki jo igralec oz. njegov zakoniti zastopnik pošlje klubu za sezono 2017/2018 najkasneje do 15.9.2017.

Za subvencioniranje samoprispevka igralca iz socialno šibkejše družine mora prosilec posredovati klubu pisno prošnjo z dokazilom, ki ga predstavlja odločba za otroški dodatek, ki mora vsebovati družinske dohodke prejete v preteklem letu glede na datum prošnje. V nasprotnem primeru se subvencionirani samoprispevek odobri samo do prejema nove odločbe, ki bo vsebovala take podatke. Odločitev o višini subvencioniranega zneska sprejme UO NK Brinje-Grosuplje najkasneje do konca septembra 2017. Odločitev o znižanji samoprispevkov se sprejme na podlagi števila prošenj za subvencionirani samoprispevek, razpoložljivih sredstev kluba ter v odvisnosti od višine povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana posameznega prosilca, kakor bo ugotovljeno iz odločbe za otroški dodatek, sprejete s strani Centra za socialno delo (v nadaljevanju: odločba za otroški dodatek). Odločitev o znižanju plačevanja samoprispevka velja za celotno sezono 2017/2018.

Izjemoma se lahko pisno prošnjo za znižanje samoprispevka posreduje klubu tudi med letom, če nastopijo okoliščine, na podlagi katerih igralec ni zmožen poravnati mesečnega samoprispevka. K pisni prošnji morajo biti priložena ustrezna dokazila npr. potrdilo CSD o prejemanju denarne socialne pomoči ipd.. UO najkasneje v roku enega meseca od prejema prošnje presodi o upravičenosti do znižanja samoprispevka. V primeru ugoditve, le ta velja od vključno meseca, ko je bila predložena pisna prošnja dalje.

7)    Če se treningom NK Brinje Grosuplje po dogovoru priključi gostujoči nogometaš, mora mesečno plačevati najmanj samoprispevek v polovičnem znesku. Odločitev o višini samoprispevek sprejme pristojni organ NK Brinje Grosuplje.

8)    Igralec ne more zapustiti kluba brez, da ima poravnane vse zapadle samoprispevke.

9)    O vseh ostalih primerih glede plačevanja samoprispevkov, ki jih pravilnik ne določa, odloča UO NK Brinje Grosuplje.

10)    UO NK Brinje-Grosuplje je na svoji 2. seji sprejel sklep o plačilu članarine za leto 2017. Le ta se plačuje enkrat letno in sicer v naslednji višini:

-    30 EUR - otroci nogometaši, člani, veterani, dekleta, ki trenirajo v klubu oz. vsi tisti, ki koristijo športne zmogljivosti kluba;
-    20 EUR - drugi otrok in vsak naslednji otrok;
-    40 EUR – družinska članarina II., (v primeru dveh članov družine, pri čemer je vsaj en starš oz. zakoniti zastopnik);
-    50 EUR – družinska članarina III., (v primeru treh članov družine, pri čemer je vsaj en starš oz. zakoniti zastopnik);
-    60 EUR – družinska članarina IV., (v primeru štirih ali več članov družine, pri čemer je vsaj en starš oz. zakoniti zastopnik);
-    15 EUR - podporni član.

11)    Ta pravilnik velja od 1.7.2017 dalje.


Grosuplje, 1.7. 2017

                                                                                             Andraž Zrnec
                                                                                  Predsednik NK Brinje-Grosuplje

 

 Pravilnik v pdf dokumentu