ČLANSTVO V NK BRINJE GROSUPLJE ZA SEZONO 2016/2017

Pristopna izjava (*DOC)

 

Na podlagi 25. člena Statuta NK Brinje-Grosuplje je Upravni odbor dne 06.10.2016 sprejel

PRAVILNIK O SAMOPRISPEVKIH V NK BRINJE-GROSUPLJE

1. Mesečni samoprispevek v NK Brinje Grosuplje (v nadaljevanju: klub) za nogometno sezono (v nadaljevanju: samoprispevek) znaša:

- za selekcijo U-6, 24 EUR

- za selekcijo U-7, 32 EUR

- za selekcijo U-8, 40 EUR

- za selekcije od U-9 do U-11, 45 EUR

- za selekcije od U-13 do U-17, 49 EUR

- za selekcijo U-19, 25 EUR.

2. V primeru, da se treningov udeležuje tudi drugi otrok, se prispeva eno stopnjo nižji znesek npr. če bi bilo za otroka potrebno prispevati 45 EUR, se plača 40 in če bi bilo potrebno prispevati 40 EUR, se plača 32 EUR.

3. Samoprispevek se plačuje za vse mesece, ko potekajo treningi. Igralci načeloma v nobenem primeru niso oproščeni plačevanja samoprispevka. Potrebno ga je poravnati tudi če je igralec zaradi poškodb in bolezni opravil manj kot 10% predvidenih treningov v mesecu. V tem primeru se plača 15 EUR mesečnega samoprispevka.V tem primeru mora igralec posredovati klubu pisno potrdilo zdravnika, za mesec v katerem je prišlo do odsotnosti, najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec. Odločitev o izjemi plačevanja samoprispevka sprejmejo pristojni organi NK Brinje Grosuplje.

4. Samoprispevek se plačuje na TRR kluba in sicer na podlagi izstavljenega računa in plačilnega naloga glede na predvideno valuto. V primeru zamude s plačilom samoprispveka, se igralec zavezuje plačati klubu tudi zakonite zamudne obresti za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila. V primeru zakasnitve plačila se naslednji mesec igralcu oz. zakonitemu skrbniku pošlje obvestilo o neplačilu (opomin). V primeru dvomesečne zakasnitve plačila samoprispevek se igralcu poda opomin pred prepovedjo treniranja in tekmovanja. Določi se rok plačila (14 dni) in v kolikor strošek do takrat še vedno ni poravnan, se mu do izvršitve plačila prepove trenirati in tekmovati.

5. Samoprispevek se obračunava do konca tistega meseca v katerem je NK Brinje Grosuplje pisno prejel Izjavo o izstopu iz kluba (v pisni ali elektronski obliki).

6. Klub bo v okviru svojih zmožnosti pomagal igralcem iz socialno šibkejših družin. Klub bo omogočal znižane samoprispevek (v nadaljevanju: subvencionirani samoprispevek), katerih višina bo odvisna od števila prošenj za subvencionirani samoprispevek, razpoložljivih sredstev kluba za znižanje ter od višine povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana posameznega prosilca, kakor bo ugotovljeno iz odločbe za otroški dodatek, sprejete s strani Centra za socialno delo (v nadaljevanju: odločba za otroški dodatek). Za subvencionirani samoprispevek igralca iz socialno šibkejše družine mora prosilec posredovati klubu pisno prošnjo z dokazilom, ki ga predstavlja odločba za otroški dodatek, katera mora vsebovati družinske dohodke prejete v preteklem letu glede na datum prošnje. V nasprotnem primeru se subvencionirani samoprispevek odobri samo do prejema nove odločbe, ki bo vsebovala take podatke. Odločitev o subvencioniranem znesku sprejmejo pristojni organi NK Brinje Grosuplje.

7. Igralci nogometnega razreda, ki so vključeni v nogometni razred kluba, plačujejo samoprispevek v polnem znesku.

8. Če se treningom NK Brinje Grosuplje po dogovoru priključi gostujoči nogometaš, mora mesečno plačevati najmanj samoprispevek v polovičnem znesku. Odločitev o višini samoprispevek sprejme pristojni organ NK Brinje Grosuplje.

9. Igralec ne more zapustiti kluba brez, da poravna vse zapadle samoprispevke. V primeru, da je igralcu bila obračunana subvencionirani samoprispevek, ne more zapustiti kluba brez, da poravna razliko do zneska plačanega subvencioniranega samoprispevka do zneska polnega samoprispevka za celotno obdobje, v katerem mu je bila obračunana subvencionirani samoprispevek.

10. O vseh ostalih primerih, ki jih pravilnik ne določa, odloča pristojni organ NK Brinje Grosuplje.

11. V NK Brinje Grosuplje se enkrat v tekmovalni sezoni plača članarina v višini:

- 30 EUR - plačajo otroci nogometaši, veterani, dekleta, ki trenirajo v klubu oz. vsi tisti, ki koristijo športne zmogljivosti našega kluba

- 20 EUR - drugi otrok

- 60 EUR - družina z dvema vadečima otrokoma

- 50 EUR - družina z enim vadečim otrokom

- 15 EUR - podporni član

Grosuplje, 06.10.2016

                                                                                             dr. Denis Čaleta

                                                                                  Predsednik NK Brinje-Grosuplje

 

 

 Original dokument.pdf