Statut

STATUT (*.PDF)

 

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 46/11) je Skupščina Nogometnega kluba Brinje na seji dne 18.6.2013 sprejela spremembo statuta kluba, tako, da se čistopis statuta glasi:

 

STATUT NOGOMETNEGA KLUBA BRINJE - GROSUPLJE

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Nogometni klub Brinje - Grosuplje ( v nadaljevanju: klub) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje športnikov in simpatizerjev športa, ki združuje, vključuje in povezuje članstvo z namenom izvajanja športnih programov, predvsem na področju tekmovalnega in rekreacijskega nogometa.

2. člen

(1) Športno dejavnost izvaja v skladu s programskimi načeli in nalogami Olimpijskega komiteja Slovenije–Združenja športnih zvez in Nogometne zveze Slovenije, Sodeluje s krajevnimi občinskimi, državnimi organizacijami ter drugimi sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji.

3. člen

(1) S temi pravili se določa:

- ime in sedež društva,
- namen in naloge društva,
- cilji delovanja društva,
- pogoji in način včlanjevanja v društvo ter prenehanje članstva v društvu,
- organe društva, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja,
- sestavo organov društva, način imenovanja in razrešitve članov organov ter njihovo mandatno dobo,
- pravice in dolžnosti članov ter organov društva,
- zastopanje društva,
- način upravljanja društva,
- financiranje društva in način opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi,
- način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru,
- način zagotavljanja javnosti dela društva ter
- spremembe in dopolnitve temeljnega akta

 

II. STATUSNE DOLOČBE

4. člen

(1) Ime kluba je Nogometni klub Brinje-Grosuplje, kratica «NK Brinje¬-Grosuplje«.

(2) Sedež kluba je v Grosuplju, Ob Grosupeljščici 19, 1290 Grosuplje. Klub deluje v Republiki Sloveniji.

5. člen

(1) Klub je pravna oseba zasebnega prava. Zakoniti zastopnik kluba je predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik kluba.

(2) V primeru, da ima klub na podlagi pogodbe pravico uporabljati določen čas ob svojem imenu tudi ime sponzorja, se le to vpiše za črkami NK, pred besedama Brinje in Grosuplje . O vsakokratni uporabi imena sponzorja v imenu društva, odloči upravni odbor. O uporabi imena sponzorja v imenu društva se sklene posebna sponzorska pogodba, o spremembi imena društva pa se pisno obvesti pristojni upravni organ.

6. člen

(1) Klub ima svoj znak in žig, ki ju sprejme upravni odbor. Celostno podobo društva s sklepom določi upravni odbor.

7. člen

(1) Klub lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju športa ter prispevajo k razvoju njegove in sorodne dejavnosti.

(2) Klub lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

(3) Klub je član Zveze športnih organizacij Grosuplje in Nogometne zveze Slovenije. Klub deluje na območju občine Grosuplje in sorodnih občin v regiji, ki na svojem območju nimajo organizirane nogometne dejavnosti in jim je v interesu sodelovanje na nogometnem področju.

 

III. JAVNOST DELA

8. člen

(1) Delovanje kluba in njegovih organov je javno.

(2) Svoje člane obvešča klub:
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
- preko sredstev javnega obveščanja,
- preko elektronskih medijev,
- preko oglasne deske v prostorih društva,
- po pošti.

(3) Širšo javnost obvešča klub o svojem delu tako, da so seje organov kluba javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike javnega obveščanja.

(4) Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu kluba je odgovoren predsednik kluba.

 

IV. NAMEN, CILJ IN DEJAVNOST DRUŠTVA

9. člen

(1) Namen kluba je spodbujati športno rekreativno in tekmovalno dejavnost in tako prispevati k razvoju športne dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki ga dosega s tem, da:

- sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo s športom,
- si prizadeva za visoko strokovno raven dela kluba,
- se zavzema za spoštovanje etničnih in moralnih načel stroke pri delovanju kluba,
- seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja kluba,
- sodeluje pri oblikovanju slovenskega izrazoslovja,
- spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov kluba in se zavzema za štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini.

10. člen

(1) Svoj namen in cilje uresničuje klub z izvajanjem naslednjih nalog:

- s propagiranjem področij klubskega delovanja in raznovrstnim oglaševanjem zbira športnike vseh starostnih kategorij s ciljem, da se izobražujejo v nogometni dejavnosti in postanejo vrhunski nogometaši,
- organizira in prireja predvsem društvene nogometne prireditve v okviru nogometnih športnih tekmovanj,
- omogoča igralcem drugih nogometnih klubov prostovoljno vključevanje v klub,
- spodbuja, organizira, uvaja in vodi člane v sodobnih oblikah športne rekreacije zaradi varovanja njihovega zdravja in vitalnosti razvijanja ustvarjalnosti in osebnega zadovoljstva, delovnih in obrambnih sposobnosti,
- prireja klubska in odprta športno rekreacijska tekmovanja, se udeležuje s svojimi člani takih tekmovanj,
- organizira in vodi posebno tekmovalno vadbo, treninge in tekmovanja za člane, ki kažejo zanimanje in sposobnosti za posebno vadbo,
- omogoča članom, da vodijo društveno politiko in kot delegati sodelujejo v vodenju društvene politike,
- skrbi za izbiro in izobraževanje amaterskih strokovnih kadrov,
- zagotavlja kar najboljše zdravstvene in higienske razmere pri vadbi in na tekmovanjih,
- kot dober gospodar vzdržuje društvene nepremičnine,
- skrbi za kulturo zabave in družabno življenje članov,
- vodi interni klubski lokal,
- izvaja propagandno aktivnost preko sredstev javnega obveščanja,
- nenehno deluje na razvoju sodelovanja z nogometnimi zvezami organizacij, društvi in klubi doma in mednarodnimi društvi, zvezami mednarodnih društev v tujini,
- prek organizacije in udeležbe na seminarjih, sestankih, okroglih mizah in konferencah sodeluje s športno društvenimi organizacijami, družbenimi organizacijami in društvi,
- organizira klubske izobraževalne tečaje, šole v klubu in sprotno deluje na dvig splošnega nogometnega izobraževanja in vzgoje svojih članov in privržencev kluba,
- z organiziranjem najrazličnejših oblik izobraževanja nenehno skrbi za izpopolnjevanje članov kluba in pridobivanje lastnega strokovnega kadra kluba, ter s pomočjo sestankov, oglaševanja in drugih oblik komuniciranja navezuje stike s šolami vseh vrst, športnimi zavodi, športnimi fakultetami in drugimi športnimi ustanovami,
- zbira in organizira člane kluba, ki s svojimi sredstvi in s prostovoljnim sodelovanjem v klubu pomagajo uresničiti programske naloge kluba,
- organizira v klubu informativno vzgojne sestanke med vodilnimi delavci kluba s člani, simpatizerji kluba ter navijači kluba, da s svojim delovanje in obnašanjem materialno kazensko ne škodujejo ugledu kluba.

(2) Za izvajanje nalog kluba je odgovoren upravni odbor.

 

V. ČLANSTVO

11. člen

(1) Član društva lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, razen pravne osebe javnega prava.

(2) Članstvo v klubu je prostovoljno.

(3) Klub ima redne člane, podporne člane in častne člane.

(4) Redni član kluba lahko postane vsak državljan ali pravna oseba, ki se želi s športom ali je kako drugače pri svojem delu povezan s tem področjem.
Kdor želi postati redni član mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati redni član kluba, sprejme ta temeljni akt se po njem ravna in vplača članarino.
Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega petnajstega leta, podpiše pristopno izjavo njegov zakonit zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih društva. Število rednih članov ni omejeno. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

(5) Podporni člani kluba lahko postane vsak državljan, ki si to želi postati, ki pa se zaradi zasedenosti lahko le občasno ukvarja s športno dejavnostjo, sprejme ta temeljni akt se po njem ravna in plača podporno članarino. Število podpornih članov je neomejeno.

(6) Klub ima tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član kluba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo kluba. Naziv častnega člana kluba podeli klub lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju nogometne dejavnosti ali njej spremljajočih področij. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član kluba nima pravice odločanja

(7) Pravna oseba, ki opravlja dejavnost, ki je določena tudi v temeljnem aktu društva, ne more postati članica društva. Pristopno izjavo v imenu pravne osebe podpiše pooblaščena oseba "pravne" osebe." Pravna oseba mora skupaj s pristopno izjavo priložiti tudi pooblastilo, v katerem je naveden ime in priimek ter funkcija osebe, pooblaščene za zastopanje pravne osebe. V pooblastilu morajo biti natančno navedena tudi dejanja, ki jih pooblaščena oseba lahko opravlja v imenu pravne osebe (obseg zastopanja). Pravna oseba lahko pooblastilo kadarkoli prekliče.

12. člen

(1) Pravice rednih članov kluba so zlasti:

- da volijo in so izvoljeni v organe kluba,
- da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih kluba,
- da dajejo predloge in sugestije,
- da v sestavi klubske ekipe sodelujejo na tekmovanjih,
- da sprejemajo nagrade in pohvale za svoje delo,
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

(2) Dolžnosti rednih članov kluba so zlasti:

- da redno plačujejo mesečno vadnino in letno članarino ,
- skrbijo za red in urejenost igrišč,
- da spoštujejo temeljni akt in sklepe organov kluba,
- da volijo in so izvoljeni v organe kluba,
- da aktivno sodelujejo v organih kluba,
- da sodelujejo pri vseh aktivnostih kluba,
- da dajejo zagovor v primerih, ko se obravnava njihova odgovornost,
- da čuvajo in skrbijo za imetje in dobrine kluba,
- da varujejo ugled kluba.

(3) Pravice podpornih članov kluba so zlasti:

- da dajejo predloge in sugestije,
- da v sestavi klubske ekipe sodelujejo na tekmovanjih,
- da sprejemajo nagrade in pohvale za svoje delo,
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

(4) Dolžnosti podpornih članov kluba so zlasti:

- da plačujejo letno članarino,
- skrbijo za red in urejenost igrišč,
- da spoštujejo status in sklepe organov kluba,
- da sodelujejo pri vseh aktivnostih kluba,
- da dajejo zagovor v primerih, ko se obravnava njihova odgovornost,
- da čuvajo in skrbijo za imetje in dobrine kluba,
- da varujejo ugled kluba.

(5) Podporni člani lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

13. člen

(1) Člani društva plačujejo članarino enkrat letno v tekočem koledarskem letu, v: višini, ki jo določi upravni odbor društva s sklepom.

(2) O članstvu klub vodi poseben register članstva. Register članstva vodi upravni odbor.

14. člen

(1) Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva prikaže pri svojem delu, lahko upravni odbor takemu članu prizna ustrezno nagrado.
Po sklepu upravnega odbora se plačilo odredi le za zaposlene delavce v društvu oz. za delavce, ki opravljajo delo po pogodbi, ter za perspektivne in vrhunske športnike.

15. člen

(1) Članstvo v klubu preneha:

- s prostovoljnim izstopom,
- z izključitvijo,
- s prenehanjem društva
- s smrtjo
- s prenehanjem pravne osebe

16. člen

(1) Član kluba lahko prostovoljno izstopi iz kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu in je predhodno poravnal vse svoje obveznosti do kluba.

17. člen

(1) Član društva je lahko izključen iz društva v naslednjih primerih:

- če huje krši pravila društva,
- če ravna proti koristim, namenu ali ciljem društva,
- če s svojim obnašanjem škoduje ugledu društva,
- če do konca tekočega leta ne poravna članarine niti po pisnem opominu društva,
- če ne opravlja funkcije v organih društva, na katero je bil izvoljen, oziroma če svoje funkcije ne opravlja vestno.

(2) O izključitvi člana iz društva zaradi vseh razlogov iz prejšnjega odstavka odloča disciplinska komisija s sklepom. Disciplinska komisija mora člana pred uvedbo postopka za izključitev obvestiti o razlogih za začetek postopka ter ga pisno pozvati, naj se v roku, ki ne sme biti krajši od 7 dni, izjasni o okoliščinah, povezanih z razlogom za izključitev. Disciplinska komisija mora članu svoj obrazložen sklep o izključitvi poslati pisno. Na sklep disciplinske komisije o izključitvi člana ima član pravico pritožbe na upravni odbor društva v roku 30 dni od vročitve sklepa. Odločitev upravnega odbora društva je dokončna.

(3) Učinki izključitve nastopijo z dnem dokončnosti sklepa, s katerim je izrečen tak ukrep.

 

VI. ORGANIZACIJA KLUBA

18. člen

(1) Organi kluba so:

- skupščina,
- predsednik kluba,
- podpredsednik kluba
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- disciplinska komisija,
- stalne komisije in sveti.

(2) V klubu lahko delujejo tudi člani društva, ki imajo posebne zadolžitve: direktor, športni direktor, sekretar, direktor marketinga, blagajnik, predsedniki komisij in svetov.

(3) Upravni odbor osebe iz drugega odstavka tega člena imenuje s pooblastili na poslovnem, športnem ali drugem področju, kjer so potrebna ustrezna strokovna znanja. Pravice in obveznosti oseb iz drugega odstavka tega člena se uredijo s pogodbo.

19. člen

(1) Mandatna doba članov organov kluba je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

20. člen

(1) Skupščina je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi redni člani. Občni zbor v svoji pristojnosti odloča v vseh vprašanjih, ki izhajajo iz nalog NK Brinje-Grosuplje, zlasti pa:

- sklepa o dnevnem redu,
- sprejema, spreminja temeljni akt in druge akte kluba,
- sprejema večletni program kluba,
- sprejema finančni plan in zaključni račun,
- voli predsednika, podpredsednika, člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
- odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba v skladu z namenom in cilji kluba,
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
- sklepa o prenehanju kluba.

21. člen

Redna seja skupščine

(1) Redno sejo skupščine sklicuje predsednik kluba vsako leto. Volilna skupščina vsako četrto leto razrešuje in voli organe kluba. Dnevni red predlaga upravni odbor.

(2) Vabilo, dnevni red in gradivo morajo člani skupščine prejeti najkasneje 10 dni pred sejo skupščine oz. 7 dni pred sejami drugih organov. Seje skupščine ter vseh organov in stalnih oblik delovanja se sklicuje v pisni obliki in se objavi tudi na spletni strani kluba. Občni zbor lahko veljavno sklepa in odloča le o vprašanjih in zadevah, ki so na dnevnem redu.

(3) Posamezni predlogi za razpravo oziroma za vključitev v dnevni red mora biti poslan predsedniku in upravnemu odboru najmanj 14 dni pred redno sejo. V kolikor člani skupščine predlagajo razširitev dnevnega reda, o tem odloči predsedujoči skupščini na začetku seje. Skupščina poteka v skladu s poslovnikom o delu skupščine, kandidacijskem postopku in volitvah v NK Brinje-Grosuplje.

22. člen

Izredna seja skupščine

(1) Izredno zasedanje skupščine se skliče za obravnavo posameznega vprašanja, če to zahteva nadzorni odbor, upravni odbor ali na zahtevo 1/3 rednih članov kluba. Predsednik je dolžan sklicati izredno sejo skupščine v roku 30 dni od sprejema zahteve za sklic. Če predsednik izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je bila sklican.

23. člen

(1) Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica rednih članov., ki na dan seje skupščine izpolnjujejo vse pogoje za članstvo. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članov.

(2) Vsak član kluba je lahko na skupščini zastopan preko delegata s svojim glasom. Delegat je lahko samo redni član kluba. Delegat pooblastilo na skupščini izkaže s podpisi članov kluba na pravilno izpolnjenem obrazcu, ki ga predpiše upravni odbor. Delegat mora vsa pooblastila članov kluba za glasovanje predložiti upravnemu odboru do začetka seje skupščine.

(3) Skupščina sprejema svoje odločitve oziroma sklepe z večino vseh glasov, tako članov kluba, ki so navzoči, kot glasov preko delegatov.

(4) Kadar skupščina glasuje o sprejemu, spremembah in dopolnitvah statuta NK Brinje, se potrebuje za sprejem, spremembo in dopolnitev statuta dve tretjini vseh glasov, tako članov kluba, ki so navzoči, kot glasov preko delegatov., da sklep velja.

(5) Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

24. člen

Upravni odbor

(1) Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela, ter vodi delo kluba med dvema skupščinama po programu in sklepih sprejetih na skupščini.

(2) Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. Upravni odbor šteje do 9 (devet) članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, sekretar in ostali izvoljeni člani. Upravni odbor se sestaja po potrebi najmanj štirikrat letno. Člani upravnega odbora izvajajo klubske aktivnosti v skladu s pooblastili, ki jim jih glede na posamezno področje podeli predsednik kluba na podlagi tega statuta.

25. člen

(1) Naloge upravnega odbora so:
- skrbi za izvrševanje programa dela kluba,
- pripravlja predloge aktov kluba,
- pripravlja in predlaga finančni plan zaključni račun,
- skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba,
- upravlja z premoženjem kluba,
- ustanavlja in ukinja komisije kluba,
- predlaga višino vadnine in članarine,
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina.

26. člen

(1) Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik kluba. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Na seji mora biti obvezno prisoten predsednik, oz. podpredsednik po njegovem pooblastilu. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

(2) Upravni odbor za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani kluba. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko klub povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

(3) Med dvema zasedanjema skupščine, lahko v izjemnih primerih, na obrazložen predlog upravni odbor, potrdi imenovanje največ treh novih članov upravnega odbora in s tem nadomesti manjkajoče člane upravnega odbora, pri čemer skupno število izvoljenih članov upravnega odbora ne sme presegati največjega dopustnega števila izvoljenih članov iz 2 odstavka 24. člena.

(4) Članu upravnega odbora preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga skupščina članov kluba te funkcije razreši, če krši zakon, ta statut, splošne akte kluba ali deluje v nasprotju z interesi kluba

27. člen

(1) Klub lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metode dela kluba organizirane po interesnem principu članov kluba. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članstva kluba. Sekcije niso pravne osebe in ne organi kluba in morajo delati v skladu s temeljnim aktom kluba.

28. člen

Nadzorni odbor

(1) Nadzorni odbor je organ kluba in šteje tri člane. Člane nadzornega odbora izvoli skupščina. Nadzorni odbor izmed članov nadzornega odbora na prvi seji izvoli predsednika nadzornega odbora. Do izvolitve funkcijo predsednika nadzornega odbora opravlja najstarejši član nadzornega odbora. Nadzorni odbor sprejme veljaven sklep, če zanj glasujeta vsaj dva člana nadzornega odbora.

(2) Članu nadzornega odbora preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga skupščina članov kluba te funkcije razreši, če krši zakon, ta temeljni akt, splošne akte kluba ali deluje v nasprotju z interesi kluba

29. člen

(1) Naloge Nadzornega odbora:

- pregleduje poslovanje kluba vsaj enkrat letno pred sprejemom zaključnega računa,
- nadzoruje izvrševanje sklepov organov kluba,
- nadzoruje zakonitost dela kluba,
- nadzoruje finančno poslovanje kluba,
- za svoje delo odgovarja skupščini in mu pisno poroča.

30. člen

Disciplinska komisija

(1) Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Do izvolitve funkcijo predsednika opravlja najstarejši član disciplinske komisije. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov in organov kluba.

(2) Članu disciplinske komisije preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga skupščina članov kluba te funkcije razreši, če krši zakon, ta temeljni akt, splošne akte kluba ali deluje v nasprotju z interesi kluba.

(3) Način dela in pristojnosti disciplinske komisije so določeni v posebnem pravilniku, ki ga sprejme skupščina.

31. člen

(1) Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

- kršitve določb temeljnega akta,
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
- ne izvrševanje sklepov organov kluba,
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba.

32. člen

(1) Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

- opomin,
- javni opomin,
- denarna kazen,
- izključitev.

(2) Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na skupščini, kot drugostopenjski organ.

33. člen

Predsednik kluba

(1) Predsednik zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 4 let.

(2) Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s temeljnim aktom in pravnim redom Republike Slovenije. Odgovoren je za zakonitost poslovanja v skladu s svojimi pooblastili. Za svoje delo je odgovoren skupščini. Po preteku mandata je lahko ponovno izvoljen. V primeru odsotnosti ,predsednika kluba, funkcije in naloge v skladu s pooblastili, ki jih opredeli predsednik kluba, izvaja podpredsednik kluba.

(3) Predsedniku ali podpredsedniku preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga občni zbor članov kluba te funkcije razreši, če krši zakon, ta temeljni akt, splošne akte kluba ali deluje v nasprotju z interesi kluba. V primeru, da sam odstopi, je predsednik dolžan opravljati tekoče posle do izvolitve novega predsednika, da tako zagotovi normalno poslovanje kluba.

(4) Podpredsednika kluba izvoli skupščina za dobo 4 let in je hkrati tudi član upravnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 4 let.

34. člen

Sekretar kluba

(1) Sekretar je odgovoren za delo delovnih teles in pisarne. Sekretarja izmed članov kluba določi upravno odbor. Izvaja naloge, ki mu jih določi upravni odbor ali predsednik v soglasju upravnega odbora.

Naloge sekretarja:

- zagotavlja pogoje za delo skupščine in organov kluba ter uresničevanje sklepov,
- pripravlja gradiva za seje skupščine, upravnega odbora in drugih organov,
- odgovarja za zakonitost poslovanja v okviru danih pooblastil,
- skrbi za javnost dela,
- opravlja druge naloge po nalogu predsednika in upravnega odbora,

(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti sekretarja se natančneje opredelijo v pogodbi.

(3) Sekretarju kluba preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga skupščina članov kluba te funkcije razreši, če krši zakon, ta temeljni akt, splošne akte kluba ali deluje v nasprotju z interesi kluba.

 

VII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA

35. člen

(1) Za delovanje kluba se sredstva zagotavljajo iz:
- proračuna občine,
- članarine,
- daril, volil,
- dohodka iz dejavnosti kluba in naslova materialnih pravic,
- internega klubskega lokala,
- prispevka sponzorjev in donatorjev,
- športnega marketinga,
- lastne pridobitne dejavnosti,
- internih iger na srečo,
- in drugih virov.

(2) Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja kluba med člane je nična.

36. člen

(1) Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom, ki ga sprejme upravni odbor. Na upravnem odboru člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.

37. člen

(1) Finančne in materialne listine in odredbe podpisuje predsednik. Predsednik kluba zastopa klub in v njegovem imenu sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katerimi klub nastopa v razmerju do članov in drugih fizičnih ter pravnih oseb. Predsednik lahko za katero izmed teh listin pooblasti člana upravnega odbora.

(2) Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

(3) Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem klub tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi. Blagajnika določi upravni odbor izmed članov kluba. Klub je pravna oseba zasebnega prava in ima svoj transakcijski račun.

38. člen

(1) Delo blagajnika je javno. Vsak član upravnega odbora ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba v roku 15 dni od prejeme zahteve.

(2) Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli klub finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

(3) Z namenom zagotavljanja nemotenega dela lahko klub zaposluje kadre tudi za polni delovni čas.

39. člen

(1) Klub ima premično in nepremično premoženje, ki je last kluba vpisana v inventarno knjigo.

(2) Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine.

 

VIII. PRIDOBITNA DEJAVNOST

40. člen

(1) Klub lahko pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon, v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev kluba, opravlja tudi naslednje pridobitne dejavnosti, ki predstavljajo dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti kluba:

(2) Te dejavnosti za člane so:

- organizacija izvedba športnih društvenih tečajev, šol za člane in širšo javnost, iz dejavnosti društva,
- društveno založniška dejavnosti za člane,
- organizacija športnih društvenih prireditev,
- organizacija iger na srečo v skladu z zakonom o igrah na srečo,
- ponudba društvenih navijaških nogometnih artiklov, nogometne športne klubske opreme in nogometnih športnih izdelkov v okviru izvedbe prireditev društva,
- gostinsko dejavnost skladno z zakonom o gostinstvu

41. člen

(1) Z namenom, da klub vzgoji in ustvarja lasten igralski kader, klub lahko organizira delovanje nogometne šole, ki neposredno opravlja nogometno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa Zakon o športu in veljavnih predpisi, s tem, da udeleženci nogometne šole plačujejo šolnino. Nogometna šola lahko deluje v klubu kot samostojni del kluba. Ena njenih temeljnih aktivnosti je tudi skrb za pedagoško in strokovno delo v vseh mladih nogometnih selekcij.

42. člen

(1) Klub v zvezi z nameni in nalogami iz 40. in 41. člena lahko opravlja pridobitno dejavnost ponudbe nogometne športne klubske opreme, navijaških nogometnih artiklov in nogometnih športnih izdelkov v klubu v skladu s pogoji veljavne zakonodaje, povezanih s osnovno dejavnostjo kluba.

43. člen
(1) Za doseganje namena in ciljev lahko društvo ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

44. člen

(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga klub doseže s neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti se sme uporabljati le za doseganje namenov in nalog kluba, v skladu s temeljnim aktom kluba.

45. člen

(1) Klub lahko ima tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu materialno moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja.

 

IX. PRENEHANJE KLUBA

46. člen

(1) Klub lahko preneha:

- s sklepom skupščine z večino prisotnih članov,
- po samem zakonu,
- s stečajem,
- s prisilno likvidacijo,
- na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja.

(2) V primeru prenehanja kluba preide premoženje kluba Zvezi športnih organizacij Grosuplje. Zemljišče pa se vrne zemljiško knjižnemu lastniku.

(3) Morebitna prejeta proračunska sredstva se vrnejo republiki, občini oz. športni zvezi

 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen

(1) Do konstituiranja upravnega odbora kluba, opravlja vse naloge upravnega odbora skupščina.

48. člen

(1) Ta statut je sprejela skupščina na seji dne 18. 6. 2013 in velja takoj, uporablja pa se z dnem vpisa v register društva pri pristojnem državnem organu. Status se objavi na spletni strani kluba.

(2) Z dnem, ko se začne uporabljati ta statut, preneha veljati statut, ki ga je skupščina kluba sprejela dne 3.7.2003 in vsa določila drugih splošnih aktov kluba, ki so v nasprotju z določili tega statuta. Akti kluba se sprejmejo ali uskladijo s tem statutom v roku 3 mesece od sprejema statuta.

 

Predsednik NK BRINJE:
Dr. Denis Čaleta

 

Grosuplje, 18. 6. 2013